اخبار > دریافت اتیکت
 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به تصمیم اخذ شده در کمیته آموزش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه و نیز جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از لباس فرم کادر آموزشی درمانی بیمارستان مبنی بر عدم اجازه تردد دانشجویان فاقد اتیکت عکسدار دارد در محیط بیمارستان ها خواهشمند است نسبت به دریافت اتیکت از واحد آموزش دانشکده اقدام نمایند.

 


يکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦ ١١:٣٦ News, Notifications, Other ١٥٦٦٨


خروج